Tel: 09.18001925
Email: vtopv.com@gmail.com

Tag họ phơi sấy và dùng nguyên sợi nhụy Saffron Bahraman. Những người thu hái bó nhụy thành từng bó nhỏ